Tájékoztató óvodai beiratkozással kapcsolatban

 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő MISKOLCI INTEGRÁLT ÓVODAI INTÉZMÉNY (MIÓVI) székhely intézményébe és tagóvodáiba a 2022/2023-as nevelési évre az óvodás korú gyermekek beiratkozása az alábbi időpontokban történik:

  1. 20 április 26-27-28.

 

Fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

A beiratkozással kapcsolatos információk és jelentkezési lap elérhető a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény székhelyintézményében (Tel.: 533-400) és tagintézményeiben, valamint Miskolc Város honlapján is az alábbi linken.

Beiratkozás | Miskolc Megyei Jogú Város

 

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatala

Hatósági Osztály 1.

3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23.

Tel: 46/795-616

 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint a harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon. (2020/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet – továbbiakban: Rendelet) 20. § (2c)).

 

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

A Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

Oktatási Hivatal Miskolci Központja

Telefon: (06 46) 530-115
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.