Nyílt levél Iványi Gábornak – kemény szóváltás – a belügy és miniszterelnöki hivatal válasza
 "Ki fogom tolni az utcára a végtag nélküli hajléktalanokat, mert
nem fogok tudni mit csinálni." - üzeni a nagyvilágnak Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség (MET) nevében. De tud
mit csinálni. Fizesse meg az adót, fizesse meg a dolgozók után a
járulékot, ne halmozzon fel köztartozást, és lássa el azt a
feladatot, amit állami támogatás fejében saját maga vállalt.
 Az elmúlt 13 évben 8,6 milliárd forint állami támogatásban
részesült csak a szociális feladatokra a MET és az Oltalom Karitatív
Egyesület. Hová tűnt el a pénz? Miért lett akkora köztartozása a
MET-nek, hogy idáig jutott el a szervezet, hogy a saját dolgozóinak
nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit? Ezek az alapvető kérdések.
   De Iványi Gábor ezzel nem foglalkozik, helyette ma már nyíltan és
büszkén használja túszul a legkiszolgáltatottabbakat személyes
harcához. Visszataszító és aljas dolog a rászorulókra és a
kiszolgáltatott emberekre hivatkozva kötelezettséget nem
teljesíteni. Márpedig itt ez a helyzet.
   Az elmúlt napokban elhangzott teljesen valótlan állításokkal
szemben ugyanis a MET és az Oltalom Karitatív Egyesülettel
kapcsolatban a következők a tények:
- nem 20 ezer, hanem összesen 1 ezer férőhelyen nyújt szociális
szolgáltatásokat a 2 szervezet.
 - az általuk ellátott feladatokat állami támogatással teszik,
összesen 8,6 milliárd Ft-ot kaptak 2010 óta
 - Budapesten a hajléktalan ellátás férőhelyeinek mindössze 5%-át
tartják fenn
 - országosan összesen 240 szervezet vesz részt a hajléktalan
ellátásban, ebből a MET-en és az Oltalom Karitatív Egyesületen kívül
28 szervezet kap civil szervezeteknek járó normatív finanszírozást.
Az ő esetükben - a MET-tel és az Oltalom Karitatív Egyesülettel
ellentétben - adótartozásról nem tudunk, feladatukat stabilan
ellátják.
 - ha a MET úgy dönt, hogy megszünteti a szolgáltatásait, akkor az
állam és az önkormányzatok felelősségüknél fogva ellátják a
rászorultakat. A szociális ellátások megszervezésének felelősségi
köreit a szociális törvény tartalmazza.
 - minden szociális szolgáltatást végzőnek törvényi kötelezettsége
van a szolgáltatás esetleges megszűntetése előtt 3 vagy 6 hónappal a
kormányhivatal felé jelzéssel élni. A MET ilyen hivatalos jelzéssel
nem élt.
   Aki a szociális területen feladatteljesítést vállal állami
finanszírozás mellett, példát is mutat kiállásával, tetteivel.
Jelenleg Iványi Gábor tetteivel, kiállásával a rájuk bízottakat
veszélyezteti, és saját a MET munkavállalóival szemben felelőtlenül
jár el. Bízom benne, hogy a személyeskedésen még felül tud kerekedni
a másokért vállalt felelősségvállalás, és a többi szolgáltatóhoz
hasonlóan a MET is teljesíti az alapvető elvárásokat: betartja a
törvényeket, megfizeti az adót, ellátja az elvállalt feladatát. Válaszolja , 
 Fülöp Attila,
 a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára
A Miniszterelnökség közleménye (1. rész)
 - Nyílt levél Donáth Anna, a Momentum Mozgalom európai parlamenti képviselője részére


   Tisztelt Képviselő Asszony!
   Ön Facebook oldalán néhány napja közzétett egy írást, amelyben
arról ad tájékoztatást, hogy a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség (a továbbiakban: MET) érdekében Ön az Európai
Bizottsághoz fordult. Állítása szerint ezt azért tette, mert (i)
"Iványi Gábor egyháza már nem tudja fizetni az alkalmazottait a
NAV-elvonások miatt", illetve (ii) a "magyar állam ugyanis
alkotmánybírósági és európai emberi jogi döntés ellenére sem hajtja
végre a kötelezettségét, és nem ismeri el egyházként a minden
feltételt teljesítő MET-et".
   Tekintettel arra, hogy Ön egy - még az Európai Unió joga szerint
is nyilvánvalóan - tagállami hatáskörbe tartozó kérdésben (ld. az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikk (1) bekezdését)
fordult az Európai Bizottsághoz, élek a gyanúval, hogy nem csak
hatásköri kérdésekben nem rendelkezik kellő ismeretekkel, hanem a
MET körül kialakult helyzet kapcsán is nélkülözi a tények ismeretét.
Egyéb, a nemzeti szuverenitáshoz való viszonyulásával kapcsolatos
találgatásokba nem bocsátkoznék. Ezért szeretném felhívni a
figyelmét a következőkre.
Hadd kezdjem a végéről! Az az állítás, miszerint a magyar állam
különböző fórumok döntése ellenére nem ismeri el egyházként a
MET-et, valótlan. Vérmérséklettől függően lehet ezt valótlan
tényállításnak, de akár hazugságnak is nevezni. Hátterében
értelemszerűen állhat tájékozatlanság, de akár szándékos
rosszindulat, politikai haszonlesés is. Ennek eldöntését Önre bízom.
De térjünk rá a tényekre, kiegészítve egy kis történeti
kitekintéssel is. A MET-et még az Állami Egyházügyi Hivatal vette
nyilvántartásba, a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1865. évi
XLIII. törvény alapján. A MET ún. elismert vallásfelekezeti státuszt
kapott, bevett egyházi jogi státusza a MET-nek tehát sosem volt. Az
egyértelműség kedvéért még egyszer leírom: a MET soha nem volt
bevett egyház, ennek megfelelően a bevett egyházi jogállásának
visszaállítására vonatkozó minden követelés nélkülözi a
valóságalapot. Ugyanakkor, a MET - a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a
továbbiakban: Ehtv.) 2019 áprilisától hatályos szabályozása alapján
- bejegyzett egyházi státuszt élvez, és ilyenként a bíróság tartja
nyilván. A nyilvántartás közhiteles, Ön is ellenőrizheti annak
tartalmát.
   A tényszerűség kedvéért tájékoztatom, hogy az Ehtv. 2019-től
hatályos szabályozása szerint Magyarországon a vallását bárki
szabadon, jogi személyiség nélküli közösségben, de akár jogi személy
kereteiben is gyakorolhatja. A jogi személyiséggel rendelkező
vallási közösségeknek négy szintjét különbözteti meg a jogszabály: a
vallási egyesületet, a nyilvántartásba vett egyházat, a bejegyzett
egyházat, valamint a bevett egyházat. Ezt a jogi struktúrát sem az
Alkotmánybíróság, sem az európai uniós szervek nem kritizálták
(utóbbiak jogszerűen nem is tehetnék). Mindebből világosan látszik,
hogy a MET státusza (bejegyzett egyház) a szervezeti struktúra
második grádicsán helyezkedik el. Sőt, a MET helyzete annyira
unikális, hogy egyedüliként rendelkezik bejegyzett egyházi
státusszal. Az Öntől kölcsönzött kifejezéssel élve: ennyire "gonosz"
a kormányzat, hogy a MET nem egyszerűen egyházi státuszú, hanem a
második legmagasabb egyházi státuszt élvezheti.
Fentiek alapján tehát valótlan az az állítás, hogy a MET jogi
tekintetben nem egyház, ennél fogva ormótlanság azt is állítani,
hogy a magyar állam nem tett eleget bármely, rá nézve kötelezést
megállapító fórum döntésének.
   Ön Facebook postját azzal kezdi, hogy "Iványi Gábor egyháza már
nem tudja fizetni az alkalmazottait a NAV-elvonások miatt". Ezzel
kapcsolatban mindenképpen szükséges hátrébb lépni néhányat, és
rátekinteni a MET finanszírozására. Azért is szükséges ez, mert
egyrészt az Ön állításából, de Iványi Gábor folyamatos
csődkommunikációjából is az süt, hogy Magyarország Kormánya
egyáltalán nem támogatja a MET köznevelési, szakképzési és szociális
feladat ellátását, mintha a MET mindezen feladatait kizárólag a
saját maga által előteremtett forrásokból finanszírozná. Azonban ez
a sugalmazás sem felel meg a valóságnak, sőt. Az igazság ugyanis az,
hogy a 2010-2023 közötti időszakban a Kormány mindösszesen 28,757
milliárd forint összegű kifizetést teljesített a MET felé. Ebből az
összegből a köznevelési és szakképzési tevékenységek támogatása az
említett időszakban 16,8 milliárd forint, míg a szociális
tevékenység támogatása 8,6 milliárd forint volt. Ezen túl, csaknem
1,2 milliárd forint került kifizetésre a MET-nek a polgárok által
személyi jövedelemadójuk felajánlható 1%-ából és annak állami
kiegészítéséből. Itt jegyzem meg, hogy a MET állami kiegészítésre
való jogosultsága kifejezetten bejegyzett egyházi jogállásához
kapcsolódik (íme, még egy bizonyítéka annak, hogy a MET egyházi
státuszával kapcsolatban napvilágot látott, és Ön által is átvett
állítások legalábbis tévesek). Továbbá, kétségtelen tény, hogy az
Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar államot kártalanítás
megfizetésére kötelezte, amire tekintettel a Kormány mindösszesen
2,176 milliárd forintot fizetett meg a MET számára. Itt fontos
hangsúlyozni azt is, hogy a magyar állam minden, valamely, arra
joghatósággal rendelkező döntéshozó fórum által megállapított
fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ezen
túlmenően a magyar állammal szemben semmilyen, a MET felé
teljesítendő fizetési kötelezettség nem került megállapításra, ilyen
igény érvényesítésére vonatkozóan sem magyar, sem nemzetközi fórum
előtt nincs folyamatban eljárás.
Összegezve az előző bekezdésben írtakat, leszögezhető, hogy a
2010-2023 közötti időszakban a magyar állam mindösszesen 28,757
milliárd forint kifizetést teljesített a MET felé. Azaz, az
adófizetők pénzéből 28,757 milliárd forint a MET támogatását
szolgálta.
   Megállapítható tehát, hogy túl azon, hogy nem igaz az állítás,
miszerint a magyar állam nem állította vissza a MET egyházi
státuszát, valótlan az is, hogy a Kormány anyagilag
ellehetetlenítette a MET-et. Miként valótlan az is, hogy a magyar
állam tartozik a MET-nek. Éppen ellenkezőleg, a MET hozzájut minden,
jogállásához kapcsolódóan őt megillető állami forráshoz, azonban nem
tett eleget az államháztartás felé fennálló befizetési
kötelezettségeinek, így valójában a MET tartozik a magyar államnak,
valamint - az alábbiakban kifejtettek szerint - saját
munkavállalóinak.
   Mindezek után adódik néhány kérdés. Kérem, hogy gondolja meg
ezeket, és legközelebbi brüsszeli útja vagy levelezése során ezeket
is vesse fel.
   Mindenekelőtt, hogyan jutott oda a MET, hogy a 28,757 milliárd
forint állami forrásbiztosítás ellenére foglalkoztatottjai után nem
fizette be a járulékokat, ezzel becsapva a munkavállalóit, és
megfosztva őket, de legalábbis veszélyeztetve egészségügyi és/vagy
nyugellátásukat? Az, hogy ez felvet büntetőjogi kérdéseket is,
szinte mellékes a becsapott alkalmazottak számához képest. Azonban
azt mindenképpen itt kell rögzíteni, hogy az Ön által pejoratívan
csak "NAV-elvonások" címszóval illetett folyamat egy objektív
feltételeken alapuló végrehajtási eljárás: az adózónak köztartozása
keletkezett, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
köteles behajtani. Minden adózó esetében így van ez, és így van ez a
felhalmozott közüzemi tartozások kapcsán is. Ennek ellenére,
tudomásom szerint mind a NAV, mind a közüzemi szolgáltatók adtak
fizetési haladékot a MET-nek, sajnos hiába.
 Visszatérve a foglalkoztatottakért való felelősséghez, Iványi úr
folyamatosan ezer körüli alkalmazotti létszámot említ, de egyetlen
becsapott munkavállaló is sok lenne. Ha már létszámadatoknál
tartunk, kérem, engedje meg, hogy jelezzem, a MET és az általa
fenntartott intézmények legfrissebb adatszolgáltatása alapján a
köznevelés és szakképzés terén a MET intézményrendszere 2.800
gyermeket nevel-oktat, míg a szociális területen mindösszesen 1.100
férőhellyel bírnak a MET intézményei (a hivatalos, MET-től származó
adatok tehát hibahatáron túli eltérést mutatnak az Iványi Gábor
által folyamatosan kommunikált 20.000 fős ellátotti létszámhoz
képest). Egy ekkora intézményrendszer - racionális gazdálkodás
mellett - nem igényel ezer fős alkalmazotti létszámot. A köznevelési
és szakképzési intézményeiben alkalmazott pedagógusok és
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma kevesebb, mint 400
fő. Így azt az eredményt kapjuk, hogy az 1.100 szociális intézményi
férőhelyre mintegy 600 foglalkoztatott jut, feltéve, hogy elfogadjuk
Iványi Gábor kommunikációját a létszámadatokról. Ez a szám
indokolatlanul magasnak tűnik, és nem felel meg az ésszerű
gazdálkodás követelményének.
   További kérdés, hogy hol van az a 28,757 milliárd forint, amit a
magyar állam kifizetett a MET-nek az elmúlt évek során?
   Szintén kérdés, hogy valójában mire is vágyik Iványi Gábor, és Ön
milyen szándékot támogat. Iványi Gábor ugyanis egy minapi
közleményében úgy fogalmazott, hogy "a "nyilvántartásba vett", majd
"bejegyzett egyház" fikció, a nevében szereplő "egyház" kifejezés
megtévesztő, semmiféle különleges jog nem jár vele". Mire utal
Iványi Gábor azzal, hogy az "egyház" kifejezés a MET esetében
megtévesztő? És mire gondol akkor, amikor különleges jogokat
hiányol? Egyházat szeretne építeni, vagy különleges jogokat szerezni
magának? Megjegyzem, érdekes, hogy az szja 1% felajánlásokra és
különösen az így befolyó összeg állami kiegészítésére való
jogosultságot Iványi úr nem tekinti különleges jogosultságnak...

   Végezetül, hadd kérjem Önt arra, hogy a fentiekben írtak alapján
értékelje újra a MET helyzetével kapcsolatos álláspontját, és ennek
alapján vonja vissza az - egyébként az ügyben joghatósággal nem
rendelkező - Európai Bizottságnak írt levelében foglaltakat. Kérem
továbbá arra is, hogy amennyiben arra lehetősége van, próbálja
meggyőzni Iványi Gábort arról, hogy felelősen gazdálkodjon a rá
bízott javakkal, és különösen felelősen járjon el abban az egyébként
elismerésre méltó szolgálatban, amit kétségtelenül a társadalom
perifériájára szorult emberek között végez, mint teszik ezt
egyébként rajta kívül még sokan mások is (mintegy 240 szervezet),
akár civil szervezeti formában, akár egyházi keretek között. Csak
hajléktalan ellátásban a MET-hez hasonló finanszírozás mellett 28
szervezet működik, de esetükben nincs információnk köztartozásról.
   Mintegy utóiratként, fogadja, kérem, személyes véleményemet:
minden esetben kínálkozik megoldás, még akkor is, ha valaki
hibázott. De mindaddig, amíg Iványi Gábor - túszként használva
azokat az elesetteket, akik belé és egyházába vetették bizalmukat -
sérelempolitikát folytat, és csökönyösen ragaszkodik jogilag
megalapozatlan követeléseihez, valóban különleges elbánást igényelve
magának, kevés esély mutatkozik arra, hogy a felek álláspontja
közeledhessen egymáshoz. Természetesen a magyar állam tisztában van
a polgárai iránti felelősséggel, így egyetlen gyermek, rászoruló sem
marad oktatás-nevelés, illetve ellátás nélkül, amennyiben a MET úgy
dönt, hogy a továbbiakban nem folytatja köznevelési, szakképzési,
vagy szociális ellátási feladatát, szolgálatát. Válaszolja, 
 Üdvözlettel:
 Fürjes Zoltán
 egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
 Miniszterelnökség