EGYHÁZAK ÉS TÖRTÉNELEM -   Gróf Lajos

A „Professzor”
Ebben az esztendőben ünnepelték Miskolcon a Szent
Anna plébániatemplom felszentelésének 200. évfordulóját. A képviselőtestület és a plébános, Gubala Róbert c. apát úgy döntött, hogy egy emlékkönyvet adnak ki az évforduló alkalmából. Ennek szerkesztésével
engem bíztak meg. Az egri érseki levéltár és könyvtár,
a miskolci Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a megyei levéltár archívumai és korábbi kiadványok idevonatkozó anyagainak
felhasználása mellett kutattam az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárában is. Több plébánosról és káplánról találtam itt anyagot, főleg az 1956-os
forradalom és szabadságharc utáni megtorlások ügyében. Így az emlékkönyv
egyik fejezete a több éves börtönbüntetést szenvedett egyik szentannás káplánról, Sziklási Istvánról szól.
Találtam más, egri egyházmegyés papokról is anyagot. Különösen felkeltette fi gyelmemet a dr. Takács József egyetemi tanár, plébánosról szóló több száz oldalas feljegyzés, melyek négy nagy dossziét töltöttek meg. Ezek közül három személyi dosszié a
„Professzor” fedőnevet kapta. Ezekből válogattam ki annyi anyagot, amelyek alapján
vázlatosan megismerhető Takács professzor élete, illetve az ellene indított vizsgálatok,
(fel)jelentések, házkutatások története.
Előbb azonban néhány bekezdést másolok le dr. Seregély István egri érsek Takács
József öröksége című, 2002-ben, az Új Emberben megjelent cikkéből.
Húsz éve halt meg Takács József adácsi plébános. Falujában temették el – a zord idők
nyilvánosságot kizáró csendjében. Emlékét azonban híven őrzi minden egykori tanítványa, akinek megadta a Gondviselés, hogy 1950–56 között – a mai Eötvös Loránd Tudományegyetemről száműzött teológiai karon – a hallgatója lehetett. Az akkor Budapesti
Katolikus Hittudományi Akadémiának nevezett intézmény dogmatika tanszékét vezette.
1956-ban eltávolították Budapestről. Több plébánián lelkipásztorként működött. 1982. január 17-én halt meg Adácson.
Fájdalmas volna, ha eltemetődne szellemi öröksége is, ha emlékezete is elveszne a magyar egyházban. Mivel mi, egykori tanítványai is maholnap az e világi elmúlás sorsára
Dr. Takács József
Egyházak és történelem 31
jutunk, kötelességünknek érezzük, hogy Takács professzor halála 20. évfordulóján felébresszük emlékét, és maradandóvá tegyük szellemi örökségét. Szeretnénk, ha újra hatékony
lenne igazsághoz töretlenül ragaszkodó hitének és tudásának kincse a megújuló, hívő magyar élet számára.(…)
Takács professzor teológiájának legnagyobb értéke volt, hogy világos fogalmakat adott
tanítványainak. A skolasztika és a latin teológiai szaknyelv megszűntével ma a különböző egyetemek saját terminológiája egy bizonytalan kifejezésmódnak engedett teret, ami
megannyi tévedés forrása is lett korunk embere számára. A Takácsnál szerzett tudás mindenhol megállta a helyét, és biztos alapot adott a további kutatás számára a II. vatikáni
zsinat utáni időkben is. Csak egyértelmű, a katolikus hitletéteményhez hűséges ismeret
lehet alapja a lelkipásztori igehirdetésnek. A szilárd hitre épülő keresztény élet lehet alapja
a nélkülözhetetlen krisztusi tanúságtételnek.
TAKÁCS JÓZSEF ÉLETRAJZA
Takács József egy borsodi kis településen, Szuhogyon született 1911-ben, szegény
sorsú családba. Édesapja, Takács János napszámos, majd vaskőbányász volt Rudabányán; édesanyja, Simkó Anna háztartásbeli. Az édesapa az első világháborúban 1914-
ben hősi halált halt, így az édesanyának egyedül kellett gondoskodnia három félárván
maradt gyermeke felneveléséről.
Az 1931-ben letett jeles érettségi vizsgát követően püspöke, Szmrecsányi Lajos egri
érsek Rómába küldte, ahol a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként
a Gregoriana Pápai Egyetemen folytatott teológiai tanulmányokat. Itt is kiemelkedő
eredményeket ért el: tudására, vitakészségére, széles nyelvismeretére nemcsak tanárai
fi gyeltek fel, hanem XI. Piusz pápa és államtitkára, Pacelli bíboros (a későbbi XII. Piusz pápa) is. Rómában szentelték pappá 1936-ban, tanulmányait 1938-ban fejezte be,
teológiai doktorátussal és a legjobb diáknak járó aranyérmes kitüntetéssel.
Hazatérvén először fél évig káplán volt Ózdon, majd az Egri Papnevelő Intézet prefektusa (tanulmányi felügyelője), tanára és lelki igazgatója lett. Nevelési elvei miatt
ellentétbe került az érseki iroda vezetőjével, Subik Károllyal, ezért beosztásáról lemondott. 1942-től Bátor plébánosaként szolgált, 1947-től az egri kerület espereseként.
1944-ben feljelentették németellenes magatartása miatt. 1948-ban izgatás vádjával vizsgálatot indítottak ellene, de a bíróság felmentette. 1949 májusától Törökszentmiklós
plébánosa volt. A negyvenes években országszerte ünnepelt előadónak számított.
1950-ben professzornak nevezték ki a budapesti Központi Hittudományi Akadémia
dogmatika tanszékére. A Hittudományi Akadémián a papnövendékek által rendkívül
tisztelt és becsült professzortól 1956 februárjában az Állami Egyházügyi Hivatal megvonta a működési engedélyt, mivel nem volt hajlandó részt venni (az egyház megosztását célzó) papi békemozgalom tevékenységében, valamint megjelenni a gyűléseiken, és ez a magatartása, az állami szervek szerint, nem felel meg az elvárt papnevelői tevékenységnek.
A Hittudományi Akadémiáról történt eltávolítása után csak kisebb településeken
működhetett plébánosként: 1956-tól Kácson, 1960-tól Kisnánán, 1962-től Visontán,
32 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
1965-től Gyöngyöspatán, 1977-től haláláig: Adácson. Az állambiztonsági szervek éveken
keresztül megfi gyelés alatt tartották, a plébániáján többször tartottak házkutatást.
Súlyos betegség következtében 1982-ben hunyt el. Utolsó egyházközségében, Adácson temették el, a temetési szertartást Kádár László egri érsek végezte öt püspök és
több mint 250 paptársa jelenlétében.
A „PROFESSZOR” fedőnevű dossziék
(A dossziék anyagai az eredeti helyesírási hibák meghagyásával olvashatók, és dátumuk szerint nincsenek sorrendbe rakva)
BM. HEVES MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III-1. ALOSZTÁLYA, E G E R „Szigorúan titkos!”
H A T Á R O Z A T
AZ f- 6869. Sz. Figyelő Dossziénak Személyi dossziévá történő átminősítésére.
LÉNÁRT JÓZSEF r.szds. a BM. Heves megyei Rendőrfőkapitányság III/III.-1.
Alosztályának főoperativ beosztottja vizsgálati munkával, ügynökség és „K”. ellenőrzésen keresztül tanulmányozást folytattam Dr. TAKÁCS JÓZSEF (Szuhogy, 1911.
június 14., Sinkó Anna) római katolikus lelkész Visonta Kossuth tér 9. szám alatti
lakos ügyében. A fenti operatív eszközök alkalmazása során ellenséges tevékenységre
vonatkozóan dokumentumokat szereztem be, melyeket tanulmányoztam.
Megállapítottam, hogy elszánt ellensége szocialista rendszerünknek és ellenséges
bellítottságú papi körökben rendszeresen tesz államellenes kijelentéseket. Keresztény szocialista elveket vall, és azokat terjeszti bizalmas baráti körében. Szocialista
államunk törvényeit és vezetőit nem ismeri el. Egyedül a pápai irányítást ismeri el
maga fölött. Szocialista államunk vezetőit és hűséges tagjait politikai meggyőződésük miatt gyűlöli. Környezetében gyűlöletet kelt szocialista államunk és vezetői
ellen. Gyűlöletet szít a papi békemozgalom és annak tagjai ellen.
A birtokunkban lévő „K”. anyagok bizonyítják, hogy levelezési kapcsolatban
áll FENYVESSY JEROMOS emigráns dominicánus szerzetessel, aki jelenleg a
nyugat-Németország-i Köln-ben működik. Leveleiben híreket közölt a magyarországi viszonyokról, ezenkívül saját és bizalmas baráti köre részér dollár segélyeket
kér. Két pap társával együtt egy „Rózsika néni” nevű nőt felkészített a nyugat-németországi kiutazásra, aki FENYVESSY-vel fel is vette a kapcsolatot s rajta keresztül 200 dollárt kapott.
„K”. ellenőrzés során több ellenséges tartalmú levele birtokunkba került. Állandó
levelezési kapcsolatot tart fenn Dr. MESTER ISTVÁN pápai kamarással, ki jelenleg a Vatikánban levő Pápai Magyar Intézet vezető munkatársa, s aki hazánk ellen
hírszerzést végez Vatikán részére. Leveleiben elítéli államunk és Pártunk politikáját,
Egyházak és történelem 33
és intézkedéseit. Ellenséges tartalmú beszámolóival lejáratja Róma előtt a magyar
papi békemozgalmat, egyszerű tagjait és vezetőit. A birtokunkban lévő ügynöki
jelentések szerint turistákon keresztül is illegális kapcsolatot épített ki a Vatikánban működő magyar papi emigrációval. E turistákon keresztül ellenséges tartalmú
beszámolókat ad állami és egyházi eseményekről, továbbá híreket kap a Vatikán
Magyarország ellenes tevékenységével kapcsolatban. Ez utóbbiakat saját ellenséges
tevékenysége folytatásánál felhasználja.
Párhuzamos ügynökségen keresztül tudomásunkra jutott, hogy Dr. VERMES
RÓBERT körzeti orvos, borsodbótai lakost (KISS PÁL, FÜZESSI ISTVÁN, DR.
BODÓ ALADÁR és DR. PÓKA JÁNOS rk. lelkész kapcsolatainak segítségével)
1963. nyarán felkészítette Olaszország-i útjára és megbízatásokkal látta el. VERMES az olaszországi útja során Vatikánban is járt és a pápai Magyar Intézetben
TAKÁCS útmutatása szerint beszámolót adott az egri egyházmegyében folyómunkáról. VERMES a kint tartózkodása során 200 dollárt kapott az emigráns
papoktól, melyet hazatérése után TAKÁCS JÓZSEF két bizalmas papi kapcsolata
(Dr. GÁL JÓZSEF és FÜZESI ISTVÁN) részére fi zetett ki. Ezzel Dr. VERMES
RÓBERT papi segédlettel elkövette a forint kiajánlás bűntettét. Megállapítást
nyert, hogy TAKÁCS aláírása alapján Róma papi személyeknek segélyt folyósít
különböző ürügyekkel.
A birtokunkban lévő dokumentum bizonyítják, hogy Dr. TAKÁCS JÓZSEF az
ellenséges tevékenység végzésében igen aktív. A Vatikán reakciós politikáját a legelszántabban védi és azt minden erejével igyekszik érvényesíteni. Bigott egyházi személyiség, aki a szocialista rendszer elleni munkájában akadályokat nem ismer. Arra
vágyik, hogy az „egyház védelme” során a kommunisták elleni küzdelemben „mártír
halált haljon”. Ellenséges egyházi személyekből bizalmas baráti kört hozott létre,
akik politikai szemszögből hozzá hasonlóak. Ellenséges tevékenységük folyamán
egymást támogatják. A birtokunkban lévő dokumentumok alapján
h a t á r o z a t o t h o z t a m
az F – 6869. számú Figyelő dossziénak Személyi dossziévá történő átminősítésére
„PROFESSZOR” fedőnév alatt.
Eger, 1964. február 11-én.
Egyetértek:
BUJDOSÓ SÁNDOR r.szds. LÉNÁRT JÓZSEF e.szds.
alosztályvezető. főop.beosztott.
Engedélyezem:
NAGY SÁNDOR r.őrgy.
osztályvezető.
34 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
II.
Kompromittáltságát, veszélyes kategóriába való tartozását az alább részletesen felsorolt dokumentumok bizonyítják:
– dr. Takács József 1948. március 12-én kelt levele dr. Czapik érsek címére. Kommunista ellenes nézeteiről szól.
– „Holló” fn. ügyn. 1952. okt. 8-i jelentése. Takács ellenséges kijelentései a püspökökkel kapcsolatban.
– ,,Jánosi” fn. ügyn. 1947. április 26-i jelentése. Dr. Takács ellenséges tartalmú leveleket írt dr. Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzónak dem. pol. meggyőződése miatt.
– ,,Jánosi” ügyn. 1958. szept. 3-i jelentése. Takács zug lelkipásztorkodással foglalkozik és a Püspöki Kar elnökét feljelentette Rómában dem. magatartása miatt.
– ,,Asztalos” ügyn. 1961. jún. 20-i jelentése. Takács és kapcsolatai ellenséges magatartása.
– ,,Óvári Gyula” ügyn. 1961. november 29-i, december 13-i és 1962. május 2-i jelentései. Takács illegális tevékenysége, fanatikussága és rendszer ellenessége.
– 1958. február 17-én kelt K. anyag. Takács a papi békemozgalom tevékenységéről
számol be dr. Mester István vatikáni papnak.
– 1961. augusztus 15-i K. ellenőrzési anyag. Takács ellenséges nézeteiről számol be a
vatikáni Mester Istvánnak.
– 1963. március 5-én kelt K. ellenőrzési anyag Mester István címére. Takács ellenséges felfogásáról számol be.
– 1958. dec. 5-én készített jelentés, amely igazolja, hogy Kács községben az ifj úság
körében illegális lelkipásztorkodást folytatott.
– Dudás János kisnánai tsz. elnök 1963. március 26-i feljegyzése Takács demokrácia
ellenes tevékenységére vonatkozóan.
– Reviczky Ottó kisnánai iskolaigazgató 1963. március 26-i feljegyzése Takács dem.
ellenes magatartására vonatkozóan.
– ,,Papp Sándor” fn. ügyn. 1960. jún. 20-i jelentése Takács titkos püspökségéről.
– ,,Sáros” fn. ügyn. 1961. március 25-i jelentése Takács titokban történt püspöki
felszenteléséről.
– Hrotkó Géza őrizetes 1961. március 31-i vallomása Takács ellenséges tevékenységéről.
III.
Indoklás
1. A határozatban írt adatokat bizonyító dokumentumokat az alábbiak szerint ellenőriztem.
„Holló”, „Jánosi Ferenc”, „Hevesi”, „Szilárd”, „Asztalos János”, „Óvári Gyula”,
„Erdős András”, „Papp Sándor”, „Egri Zsolt”, „Sáros” fn. ügynökök jelentése útján
ellenőriztük Takács Józsefet és megállapítottuk, hogy fanatikus ellensége a szocia-
Egyházak és történelem 35
lista rendszerünknek. „K.” ellenőrzésen keresztül folyamatosan ellenőrzés alatt áll.
Megállapítást nyert, hogy bel- és külföldi kapcsolataival ellenséges tartalmú levelezést bonyolít le. Vizsgálati munka során ellenséges tevékenységére vonatkozóan több
dokument került a birtokunkba.
2. Az anyag értékelése során felszabadulás előtti és utáni társadalmi helyzetére, körülményeire vonatkozóan az alábbiakat állapítottam meg:
Középiskoláinak elvégzése után Rómában a Gregorián Egyetemen tanult. 1938-ban
szentelték pappá. Római tanulmányi versenyeken kitüntetéseket szerzett és a pápa
kedvence lett. A II. vh. alatt németellenes magatartást tanúsított, melynek következtében a német katonai parancsnokság kifogásokat emelt ellene. A felszabadulás
után szembe fordult népi demokratikus rendszerünkkel. Jelenleg ádáz ellensége a szocialista eszméknek. Mint keresztény szocialista csak a pápai vezetést tartja számára
elfogadhatónak. ellenséges magatartása miatt a Budapesti Központi Hittudományi
Akadémiáról, mint tanárt elbocsájtották és büntető plebániára került. Mint plebános
mindenütt szembe került a községi tanácselnökökkel, Tsz. elnökökkel, iskolaigazgatókkal és a kommunista pedagógusokkal. A hitélet szervezése területén túlbuzgó.
Makacs természetű pap, aki sok ellenséges tartalmú brossurát és kéziratot készített az
elmúlt években. Magaköré gyűjti a legreakciósabb papokat, akik a valóságban csalhatatlannak tekintik és mindenben követik.

B.M. Hevesmegyei Rendőrfőkapitányság
Politikai Nyomozó Osztály, V. alo. „Szigorúan titkos!”
Adta: „Jánosi Ferencz” ü.
vette: Lénárt hdgy.
idő: 1957. ápr. 10-én.
Tárgy: Dr. Takács József plébánosról. Kács
J e l e n t é s
Teológiailag rendkívül képzett pap. Szélsőséges természetű. Fanatikus Rómapárti.
A budapesti Hittudományi Akadémiáról hajthatatlan magatartása miatt 1956-ban az
állam kívánságára menesztették. Több nyelven beszél, köztük héberül is. Rendkívüli
tehetség. Rómában, ahol a világ legkiválóbb tanulói hallgatták a teológiát, nyilvános
vitákon (fi lozófi ai és teológiai) a pápának több alkalommal elnyerte aranyérmét. XII.
Pius pápa személyesen is ismeri és működését bizonyos mértékben fi gyelemmel kíséri,
Lelkigyakorlatos beszédében, melyet több mint egy évvel ezelőtt tartott a papságnak,
kifejtette röviden, de velősen, hogy a papi békemozgalom nem papi feladat: „aki nem
tud mit csinálni, az ilyesmivel foglalkozik”.
Eger, 1957. ápr. 10-én.
„Jánosi Ferencz” ü. sk.
36 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
BM. HEVES MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. Alosztálya. E g e r. „Szigorúan titkos!”
Tárgy: Dr. TAKÁCS JÓZSEF rk. lelkészről…
J E L E N T É S
Eger, 1965. szeptember 15.
Jelentem, hogy nevezett személy ellenőrzése során több oldalú értesülést szereztünk arról, hogy Szent József éltéről és munkásságáról könyvet ír, melyet a rk. egyház
reakciós beállítottságú tagjai igen nagy érdeklődéssel fogadtak. A kéziratot többen áttanulmányozták és elismerőleg nyilatkoztak róla. Éppen ezért a feldolgozó
munka folyamán úgy terveztük, hogy lakásán titkos kutatást fogunk végre hajtani.
Azonban 1965. augusztus 19-én kapott „K” ellenőrzési anyagból tudomást szereztünk arról, hogy a mű kézirata az ÁEH-ban van. Felkerestem Nagy László elvtársat
az ÁEH katólikus főosztályvezetőjét és a kéziratot kölcsön kértem tanulmányozás
céljából. Nagy László elvtárs elmondta, hogy kimondottan elvi okokból nem járultak hozzá a kiadatáshoz. Ugyanis a művet a nyugat-német Herder könyvkiadónál
akarták kiadatni.
A könyv teljes mértékben vallásos, nyílt ellenséges kijelentéseket nem tartalmaz.
Politikai célja május elsejének egyházi ünneppé nyilváníttatása. Tekintettel arra, hogy
jelenleg más mű készítéséről nincs tudomásuk, így a jelen időben nem tartom célszerűnek a tervezett titkos kutatás végrehajtását.
Láttam
BUJDOSÓ SÁNDOR r.szds. TAR ISTVÁN r.alhdgy.
alosztályvezető. op. beosztott.

BM. HEVES MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. Alosztálya. E g e r. „Szigorúan titkos!”
J A V A S L A T.
E G E R, 1966. május 24-én.
J a v a s l o m Dr. TAKÁCS JÓZSEF (Szuhogy, 1911. jún. 14. Simkó Anna) Gyöngyöspata Fő u. 61. sz. alatti lakos alap nyilvántartásba való meghagyását az alábbi
indokok alapján:
Nevezett 1946-47-ben mint pap, a szószékről rendszeresen uszított a demokrácia ellen. 1948-ban izgatás btt. miatt eljárás volt ellene, a Bp. NB. Különtanács NB. 43/48.
szám alatt a Bp. 315 § alapján a vádat elejtette.
Egyházak és történelem 37
Ellenséges tevékenysége miatt 1963. május 13-án külön op. nyilvántartásba vettük, 1984. február 11-én Figyelő dossziéját Személyi Dossziévá minősítettük át. Az
ellenőrzések során megállapítottuk, hogy jelenleg is ellenséges beállítottságú. Keresztény szocialista elveket vall, azokat terjeszti bizalmas baráti körében. Egyedül a
pápairányítását ismeri el maga fölött. Róma gyermekének vallja magát, mártírságra
vágyik. Levelezésen és kiutazókon keresztül aktív kapcsolatot tart fent az emigrációban élő FENYVESSY JEROMOS és Dr. MESTER ISTVÁN reakciós beállítottságú rk. plebánosokkal, valamint más nyugati rk. egyházak vezetőivel. Ezeket
tájékoztatja a magyarországi viszonyokról, a békepapi mozgalomról. Több esetben
kapott nyugatról segélyeket. Ellenséges beállítottsága miatt szükségesnek tartom
további ellenőrzését.
Anyagai: Sz-6707, V-27239, V-77925, O-8412/1-3, O-975/12. számú dossziékban találhatók.
Egyetértek:
BUJDOSÓ SÁNDOR r.szds. TAR ISTVÁN r.alhdgy.
alosztályvezető. op. beosztott.
Jóváhagyom:
NAGYSÁNDOR r.alezr.
Biz. elnöke.

BM.HEVES MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. Alosztálya, E g e r. SZIGORÚAN TITKOS!
Tárgy: „PROFESSZOR” fn. Szem. Dosszié ügyben…
J E L E N T É S
E g e r, 1966. szept. 30.-án.
Jelentem, hogy HORVÁTH FERENC r.fhdgy. elvtárs, a BM. Győr-Sopron Megyei RFK.-ság Pol. Osztályának egyházi csop. vezetője – telefonon keresztül – tudomásomra hozta, hogy izgatás alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyeztek
és terheltté nyilvánítottak egy győri szerzetest, aki államellenes tartalmú brossúrát
készített több pld.-ban és reakciós papi ismerősei körében terjesztette. A letartóztatott
szerzetes 3 pap kapcsolatánál már házkutatásokat tartottak, s az ellenséges anyagokat
megtalálták.
A letartóztatásban lévő szerzetes beismerte, hogy a megyénkben működő „PROFESSZOR” is kapott egy példányt az ellenséges anyagból. Kérte, hogy az Osztály
Vezető Elvtárssal és a központi szakalosztály vezetőjével beszéljük át az ügyet, s amenynyiben engedélyezik, „PROFESSZOR”-nál tartsunk házkutatást. A győri elvtárssal
38 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
történt megbeszélés után NAGY r.alez. elvtárs beleegyezését adta. DR. TÓTH IMRE
r.őrgy. elvtárs a központi szakalosztály helyettes vezetője szintén aktuálisnak tartja a
házkutatást. Előzetes engedélyek alapján 1966. október 4.-én a házkutatást megtartjuk, melyen Győrből részt vesz CSEKE r.őrgy. elvtárs, vizsgáló tiszt, aki az általuk
készített házkutatási parancsot is magávalhozza.
Házkutatás során a győri elvtársakat érdeklő dokumentumon kívül az alábbi dokumentumokat véljük megtalálni:
1. „JÁNOSI” fn. ügyn. 1957. ápr. 26.-án jelentette, hogy „PROFESSZOR” 3 db.
ellenséges tartalmú, saját nevével ellátott levelet írt DR. BREZANÓCZY egri püspöknek, amiben lemondását követeli, mert a kommunistáknak köszönheti vezető beosztását. Ezeknek másod pld.-ai vannak a birtokában.
2. „JÁNOSI” 1958. szept. 3.-i jelentése szerint GRŐSZ érseket feljelentette Vatikánnál, amiért a kommunistákkal lepaktált. A feljelentést megküldték GRŐSZ-nek.
Ezzel kapcsolatban másolat, vagy levél van a birtokában.
3. „KÁROLY”, „EGRI ZSOLT”, „TÓTH JÓZSEF” és „SÁROS” fn. ügynökök
1958.,39, 60, 61-es jelentéseik szerint Vatikán titokban püspökké szentelte, hogy a
földalatti egyház életet megszervezze. Kinevezései és felszentelési okmányok lehetnek
birtokában.
4. RÉDLY és HROTKÓ nevű teológusok 1961.-ben államellenes összeesküvés miatt letartóztatásba kerültek és vallomást tettek arról, hogy az összeesküvésről
„PROFESSZOR”-t tájékoztatták, aki egyetértett velük. Erről feljegyzés lehet a birtokában, vagy levél.
5. „PÁL” ügyn. 1964. jan. 29-én jelentette, hogy „PROFESSZOR”-nak van egy
orvos kapcsolata, aki rendszeresen jár Nyugatra, s aki összekötőjük az emigrációban
élő ellenséges egyházi vezetőkkel. Eddigi adataink szerint ez az orvos DR. LUKÁCS
LÁSZLÓ Bp.-i lakos főorvos, akivel folyamatosan levelezést folytat. Ezzel kapcsolatban levelek, feljegyzések vannak birtokában.
6. „PÁL” fn. ügyn. 1964. ápr. 1-i jelentése szerint „PROFESSZOR” Szt. Józsefről
könyvet készített és azt DR. PÉTERI püspöknek adta át szakvéleményezésre. Majd
az ÁEH.-hoz juttatta el azért, hogy kiadását engedélyezzék, mert az NSZK.-ban működő Herder-cégnél akarja kinyomtatni. Engedélyt nem kapott. Ezért DR. MESTER
ISTVÁN ellenséges emigráns pappal vette fel valahogy a kapcsolatot. DR. MESTER
az 1965. febr. 28.-án kelt K.anyag szerint”PROFESSZOR”-t értesítette, hogy a kiadást illetően végleges választ akkor adhat, ha a könyvet megkapta Magyarországról.
A könyv valószínű FENYVESSY JEROMOS kölni emigráns dominikánus szerzeteshez került, ugyanis ő a nyugaton működő Katolikus Magyar Írószövetség vezetője, s
egyben az Amerikai Magyar Kiadó vezetője, egyben a CIC. embere. Erről a dominikánus 1966. júl. 28.-i K.anyagja tanúskodik, amelyben az áll, hogy 100 DM.-et küld,
s szeptembertől folyamatos lesz a pénzküldemény a „Fekete Palást” ügyben. Ezzel
kapcsolatban levelek vannak a birtokában.
7. FENYVESSY több K.anyagja tanusítja (1963. szept. 19., okt. 1.-i dátumú), hogy
egy „RÓZSIKA néni” nő járt Kölnben és 200 DM-et vett fel, amit visszatérése után
Egyházak és történelem 39
magyar pénzben „PROFESSZOR”-nak ad át. Ez Ft. kiajánlás. Ezzel kapcsolatban
levelek vannak birtokában.
8. 1964. jan. 18.-án a BM. I Csfségről jelentették, hogy „PROFESSZOR”-nak egy
magyar pap megbízottja járt a vatikáni PMI-ben, aki 200 USA. dollárt vett fel költőpénznek, s ennek értékét itthon Ft.-ban „PROFESSZOR”-nak és egy GÁL nevű
papnak fi zeti ki. Ez szintén Ft. kiajánlás. Idevonatkozó levelek és feljegyzések lehetnek
birtokában.
9. KISS r.őrgy. elvtárs, a BM.III/III/1—a. alosztály op. tisztje 1964. nov. 21.-én adott
tájékoztatása szerint, valamint FENYVESSY 1964. febr. 4 és 66. okt. 4.-i K. anyagja szerint az Amerikai Magyar Kiadótól „PROFESSZOR” postai úton megkapta az
„Örök Magyarország”, „Katalógus”, „Kölntől-Kölnig”, „Szentföld”, „Citerás lány”,
„Egy élet mérlege”, „Új Hungária”, „Szentföld”, „Der Popst im Heiligen Land”, „Das
missverstendene Karil”, „Es gipl moch Winder” és „Erlösta Lében” c. ellenséges kiadványokat. Ezeket FENYVESSY és MÉRŐ FERENC emigráns papok írták álnéven.
Ezekkel kapcs.-ban levelek és a dokumentumok a birtokában vannak.
10. Az I.-es Csfség tájékoztatása szerint KATONA FARKAS soproni rk. pap 1965.
nyarán Vatikánban járt és írásos jelentést készített, majd javaslatokat tett a magyarországi egyházi helyzetről, és a papi békemozgalom és az állam ellen foganatosítandó intézkedésekről. KATONA 1965, 66. nyarán „professzor”-t LEVELEKBEN
HÍVTA a Soproni hetekre „fontos” összejövetelekre, ahol értesüléseink szerint
NSZK. rk. papok vettek részt. Az összejövetelekre el is ment. KATONA „villanyszerelés” céljából rendszeresen megfordul „PROFESSZOR”-nál. Ez a virágnyelvű
ellenséges összejövetelre utal. „PROFESSZOR” elszánt ellensége rendszerünknek
és a papi békemozgalomnak. KATONA javaslatai, a Soproni hetek és a „villanyszerelések” között összefüggések vannak. Ezzel kapcsolatos levelek, feljegyzések vannak birtokában.
11. „PROFESSZOR” által küldött K.anyag arról tanúskodik, hogy Dr. JULIUS
DÖPFNER müncheni kardinálissal bizalmas kapcsolata van. Azzal kért a nyugatnémet főpaptól márkasegélyt, hogy ő a GRŐSZ-féle ellenséges papok közé tartozik, s
ezért üldözött. 1966. febr. 22.-i K.anyag szerint a kardinális 10 000 DM.-et (nyugatnémet márkát) küldött címére. Emögött szintén ellenséges akció, vagy Ft. kiajánlás
rejlik. Levelek vannak a birtokában.
12. DR. MESTER ISTVÁN Vatikánban az egyházi reakció vezető képviselője.
„PROFESSZOR” rendszeresen, és ellenséges hangnemben tájékoztatja leveleiben
a hazai állami és egyházi eseményekről. Erről K.anyagok tanúskodnak. MESTER
valamelyik imperialista hírszerző szervvel is kapcsolatot tart fenn. Levél másolatok,
feljegyzések lehetnek birtokában.
LÉNÁRT JÓZSEF r.őrgy.
főop.beo.
40 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
BM. HEVES MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
Politikai Osztálya. E g e r. Szigorúan titkos!
Egyetértek:
Nagy Sándor r. alezr.
Osztályvezető.
Tárgy: Takács József rk. lelkész
ellenséges tevékenységéről…
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
E g e r, 1969. február 17-én.
J e l e n t e m, hogy Dr. Takács József (Szuhogy, 1911. június 14. Simkó Anna) rk.
esperes-plebános, Gyöngyöspata, Fő u. 61. sz. alatti lakost – folyamatosan elkövetett
kommunista és állam ellenes tevékenysége alapján – 1963. május 13-án vettük a veszélyes ellenséges elemek külön operatív nyilvántartásába. F-6869. sz. Figyelő Dossziéját – 1964. február 11-én – átminősítettük „PROFESSZOR” fedőnéven, Sz-6707. sz.
alatt Személyi Dossziévá. Az eddig végzett folyamatos ellenőrzések során – párhuzamosan foglalkoztatott ügynökök, „K”. ellenőrzés, III/e. rendszabály, külső megfi gyelés, a Győr megyei társosztály vizsgálati munkája és társadalmi kapcsolatok útján – az
alábbiakat állapítottuk meg.
Bányász családból származik. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. A Ciszterci
Rend gimnáziumában érettségizett 1931-ben. Teológiára jelentkezett, s felvétel után
az egri érsek Rómába küldte a Gregoriana Pápai Egyetemre. Itt 3 esetben nyert I.
díjat tanulmányi versenyeken. A „pápai aranyérmeket” személyesen vette át XI. Pius
kezéből. Kapcsolatba került egyik tanárával, akiből később a XII. Pius pápa lett. 1938.
tavaszán avatták a dogmatikai és fi lozófi ai tudományok doktorává. Felszentelése után
hazajött, s XI. Pius pápa tanácsára kinevezték lelkiigazgatónak az Egri Érseki Hittudományi főiskolára. A „pápa kedvenceként” gőgöt, nagyképűséget, tudálékosságot és
lenéző modort gyakorolt környezetében, s „butáknak” titulálta tanártársait. Összeférhetetlensége miatt intrikus légkör vette körül, melyből lemondással került ki.
1942. tavaszán Bátor községbe került plebánosi minőségben. A II. világháború éveiben nacionalista és keresztényszocialista propaganda tevékenységet fejtett ki a „haza
javára”. Egyházi Lapok nevű újság 1943-as kiadásában jelent meg „A magyar fajta
egészségéért” c. írása. „A keresztény alap”, „Isten és ember a történelemben”, „Krisztus és a nemzetek” c. munkái 1943-ban, a „Hősi lelkület” 1944-ben lettek publikálva
a Magyar Kultúra folyóiratban. 1944. végére kiábrándult a nyilasok által gyakorolt
„nemzeti” politikából, mert a bátori plebániára beszállásolt hitlerista szds előtt „…a
német nemzetet és hadseregét legnagyobb mértékben megbántotta és ócsárolta…”,
s hangoztatta, hogy „…szívesebben látja a bolsevizmust az országban,, mint a német
hadsereget…” A szds. 1944. november 2-án kelt feljelentése C z a p i k érsek birtokába
jutott, aki megvédte, mint „ellenállót”.
Egyházak és történelem 41
Kommunista és állam ellenes tevékenysége:
Felszabadulás utáni években szembe fordult a kommunistákkal, mivel tapasztalta, hogy a demokratikus és szocialista forradalmi intézkedések nem kedveznek az
általa óhajtott keresztény szocializmusnak. Elővette XI. Pius pápa „Az istentelen
kommunizmusról” c. enciklikáját, mely 1937. április 1-én jelent meg magyar nyelvű
kiadásban.
1966. október 4-én foganatosított házkutatás alkalmával lefoglaltuk az enciklikát,
mert adataink szerint tartalmát rendszeresen terjesztette környezetében, s a benne
meghatározott alábbi kommunista ellenes elvek és célok elérésére törekedett a gyakorlati tevékenysége során:
„…A kommunizmus magja rossz. Semmiféle téren nem szabad vele közreműködni,
ha a keresztény kultúrát megmenteni akarjuk… Óvszer: a keresztény hitélet felújítása… Kötelesek…a fölforgató istentelen propaganda kártevését saját országunkban
megakadályozni… Az egyház hivatásánál fogva magára vállal… föladatot… a kommunizmus leküzdése és letörése céljából… Hogy az óhajtott célt minél hamarabb
elérjük: a Katolikus Egyház nagy küzdelmét a kommunizmus… világmozgalmával
szemben Szent Józsefnek, az egyház… védőszentjének pártfogása alá helyezzük… Ő
a munkásosztályhoz tartozik… Példája a keresztény igazságosságnak, melynek a társadalmi életben uralkodna kellene…”
Könyvet írt „munkás” Szent Józsefről, amit illegálisan küldött Rómába Dr. Mester István Emigráns egyházi vezetőek, kiadás céljából. Névnapjait rendszeresen május
1-én tartja meg, amióta Vatikán a kommunizmus elleni harc „védőszentjének” napjává nyilvánította a nemzetközi munkásosztály ünnepét. Saját magából élő „munkás”
Szent Józsefet kreált, s mint egy „védőszent” harcol a szocializmus és kommunizmus,
valamint a Hazafi as Népfront papi békemozgalom ellen.
– Mint bátori plebános, igyekezett megakadályozni azt, hogy a plebánia földjét házhelynek felosszák a dolgozó parasztok között. Ezért követelték áthelyezését.
Szecskó János kommunistát – mint a község Nemzeti Bizottságának elnökét – megállította az utcán s a szemébe mondta, hogy „…piszok és mocsok az egész kommunista banda…”
– „BERNÁTH” fn. ügynök jelentései szerint törökszentmiklósi plebános korában
1950. végéig „…nyíltan és leplezetten harcolt a KP. befolyása ellen… Ifj úság körében… feltárta a kommunista ideológia „rossz” oldalait… Hangoztatta, hogy… a Református Egyház… elárulta a Róm. Kat. Egyházat…” pedig „…neki sem érdeke a
kommunistákkal együttműködni…” Jövőben „az rk. egyház egyedül fogja megvívni
harcát a kommunizmus ellen.”
– „HOLLÓ” fn.ügynök 1952. október 8-án jelentette, hogy Szörényi László parádi
plebánosnál volt Dr. Takács József Bp-i teológiai tanár. s kijelentette: „…rendszerváltozás után minden magyar püspököt levált Vatikán.”
– Dr. Takács Józsefről az 1952–53-as években elterjedt, hogy „…titokban felszentelték
püspöknek…” Vatikánban „akkoriban attól tartottak, hogy több püspököt letartóztatnak. Hogy az egyházkormányzásban fennakadás ne álljon le, azért a pápa titokban
42 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
kinevezett püspököket…” – jelentette „PAPP SÁNDOR” fn. ügynök, 1960. június
20-án. Hasonlótartalmú jelentéseket kaptunk „EGRI ZSOLT”, „TÓTH JÓZSEF”
és „SÁROS” fn. ügynököktől. De a titkos püspökségre vonatkozóan hiteltérdemlő
dokumentumokat nem tudtunk beszerezni.
– „HÁROS JÁNOS” fn. ügynök 1959. szeptember 23-án jelentette: Dr. Takács
Czapik érsekkel is összeveszett, mert nem helyeselte politikáját… Éles nyelvével igen
sok ellenséget szerzett magának… Egyre erőszakosabbá kezdett válni… a Budapesti
Hittudományi Akadémián, mert „elvárta, hogy amit ő mond, azt fogadja el mindenki. Nem is mertek neki ellentmondani… Politikai magatartása reakciós. Szinte
kereste a meghívásokat, hogy szerepelhessen… Nagyon szerették beszédeit, mert egy
egészen „érdekes” felfogás tükröződött belőlük…”
– 1956. október 15-én a következő tartalmú levelet küld Dr. Hamvas Endre Csanádi püspök címére: „…a mi kerületünkhöz is eljutott Nagy-méltóságodnak a Hazafi as
Népfront ügyében kiadott… buzdítása. Ilyen megrendelésre készült nyilatkozatot többet is láttunk már… A Népfront vezetői megparancsolták, hogy a pap cégér, eszköz
és szekértoló legyen, akit felhasználnak, de megvetnek… A rendszer… vétett az egész
magyar nép ellen. Mennyi magyar élete lett keserű az „önkéntes” TSz-esedés következtében! 1950-ben ilyesmire kötelezte el magát a Püspöki Kar… Akkor volt a legnagyobb
önkény és erőszak az országban. A Püspöki Kar talán dicséretet kapott Rómától az
akkor viselt dolgai miatt, hogy Nagyméltóságod még most is az akkor szeretettnek vélt
tőkéből akar megélni…” A levél 2. pld-át lefoglaltuk az 1966-os házkutatás során.
– „JÁNOSI FERENC” fn. ügyn. 1957. április 26-án jelentette: Dr. Brezanóczy Pál
egri helynök panaszkodott Csontos Barna, Arnóti Mihály és Csépányi Ferenc papoknak, hogy az 1956-os ellenforradalom alatt és után 3 db. levelet kapott Dr. Takács
József kácsi plebánostól, melyekben a „legdurvább támadó hangon” követelte a lemondását, mert nem Vatikántól kapta beosztását, hanem a „papi békemozgalomnak
köszönheti” azt. „Ilyen minőségben hogy meri vezetni az egyházmegyét, mi címen
meri zaklatni a papságot.”
– 1958. szeptember 29-én kelt levelében kérte az Új Ember katolikus hetilap szerkesztőségét, hogy kácsi címére küldjék meg Mindszenty bíboros 1956. november 3-i
beszédjének teljes szövegét. Szerkesztőség az 1958. okt. 18-i válaszlevelében tudomására hozta, hogy a „szóbanforgó rádióbeszédet nincs módunkban megküldeni, mert az
egyet jelentene az engedélynélküli sajtóterjesztés bűncselekményével.” A szerkesztőség
azt várja, hogy a Takács kérő levelében „említett társaság vitájának szenvedélyességét… sikerül lecsillapítani” a válasz alapján. (A levél házkutatás során került birtokunkba).
„SZILÁRD” és „KASZNÁR” fn. ügynök 1959. július 17-én, 1960. okt. 17-én kelt
jelentéseik alapján megállapítottuk, hogy Kácson töltött évei alatt a szélsőjobboldali
Dr. Vizy Miklós tibolddaróci és Dr. Szentkláray Kornél bükkábrányi plebánosokkal
vitázott „szenvedélyességgel” Mindszenty ellenforradalmi tevékenységéről.
– 1958. december 5-én kelt rendőri jelentés arról számol be, hogy a kácsi tanács,
párt és tantestület vezetői szerint Takács „magához ragadta az ifj úság nevelését, ki-
Egyházak és történelem 43
rándulást akart szervezni, de megakadályozták”. Ölbey Jolán nevű apáca házvezetőnőjével együtt az 1957. november 7-i választások idején elvitték a szavazólapokat, s
üres papírszeletekkel szavaztak a Hazafi as Népfront jelöltjeire. Kácsi ellenséges tevékenységét – „ÓVÁRI” fn. ügynök 1961. november 29-i jelentése szerint – Béres János
nevű plebános barátja így méltatta: „Ott már nem bírtak vele. Minden kommunistát
lehengerelt… Nem ment semmi ügyük… Az oroszok ott üdülőt akartak csinálni, de
Ő ellene fordult” embereivel együtt.
– 1963. március 26-án feljegyzést juttatott el hozzánk Dudás János kisnánai TSz.
elnök. Írta: eddig szerződéses alapon használták a helyi plebánia istállóját. Dr. Takács
„nem volt hajlandó arra, hogy a törvényes kereteken belül” az újabb szerződést megkössük. Igyekezett mindig felborítani terveinket… 4 db. levelet küldött a Hunyady
TSz. Elnöke címére, „melyekben rabló, más tulajdonát jogtalanul bitorló TSz… becsmérlő kitételeket alkalmazott.” Az elnököt pedig „szemtelen, csibész, csirkefogó és
gazember” jelzőkkel illette.
– Liener Béla vécsi plebános névnapot tartott 1963. április 25-én, melyre meghívta
Dr. Takács József visontai, Tassy Ferenc markazi plebánosokat és „ERŐS ANDRÁS”
fn. ügynökünket, aki 1963. május 13-án kelt jelentésében így számolt be az eseményekről. Dr. Takács elmondotta, hogy Mindszenty a tárgyalások előfeltételeként
olyan követelményeket támasztott a Magyar Kormánnyal szemben, melyek „méltóak
egy magyar főpaphoz.” Ezek a következők: „Haladéktalanul töltsék be az esztergomi
prímási széket a magyar állam jóváhagyásától függetlenül. Kössön a magyar állam és
az egyház rövid és világos konkordátumot, mely a teljes egymástól való függetlenséget
jelentené. Legyen vallás szabadság az országban, különösen a pedagógusok számára,
minden állami fenyíték nélkül. Plebániákat kizárólag az egyházmegye vezetője töltse
be az államtól függetlenül, megfelelő személyekkel.” Hangoztatta Takács azt is, hogy
államunknak „anyagi érdeke fűződik” a Mindszenty-ügy megoldásához. „Pénzre van
szüksége, mégpedig dollárra, de USA csak abban az esetben ad kölcsönt, ha rendeződnek a kapcsolatok a Magyar Állam és Vatikán között.”
– Mester István Rómában élő emigráns egyházi vezetőnek írta – 1961. augusztus 5-i
„K”anyag szerint, hogy „olvashatod a Vigilia és Új Ember vonalas írásait.” A szocialista államban uralkodó felfogás vonalán mozog. Nincs komoly vallása, se világnézete.”
Hogy a „sajtónk mit ír az új pápáról, az nem sokat számít, hiszen tényeiben néhány
-ban igaz” – írta 1963. július 1-én Miskolc, II. Újtelep 17/1. sz. alatt lakó Takács Márta nevű unokahúgának, aki gimnáziumi tanárnő s bigott vallásos személy.
– „PÁL JÁNOS” fn. ügynök 1963. november 28-i jelentése, és Császti Gyula gyöngyösi prépost – társadalmi kapcsolata 1964. január 8-i tájékoztatása alapján tudomásunkra jutott, hogy az 1963. októberében a gyöngyöstarjáni plebánián kerületi
gyűlés volt, ahol kb. 10 pap előtt Dr. Takács kijelentette: „Minek küldi a Főhatóság
a sok hittankönyvet? Növendékünk nincs. Ha meg másnak eladjuk, állami vonalon
felelősségre vonnak illetéktelen sajtóterjesztésért… Miért nem intézkedik a Püspöki
Kar, vagy az Egri Főhatóság gyerekek beiratkozása és hittanra járása érdekében? A
magyar Rk. Egyház vezetősége… opportunista, Engedik, hogy a kommunisták sa-
44 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
ját belátásuk szerint cselekedjenek.” Kovács József gyöngyöstarjáni esperes iparkodott
hozzászólásának hangját mérsékelni. Felszólalásával megbotránkoztatta Terényi László
gyöngyössolymosi plebánost is.
– 1964. május 1-én névnapot tartott visontai plebániáján, ahol vendégként megjelentek: Kovács József nagyfügedi, Tassy Ferenc markazi, Kovács János detki, Liener
Béla vécsi, Sonyovszky József domoszlói, Kiss Pál recski, és Szörényi László parádi
plebánosok, valamint Szabó Imre szerzetes, markazi káplán. „ÓVÁRI” fn. ügynök
1964. június 4-én jelentette, hogy az ünneplő társaság előtt Takács a következőket
hangoztatta: „Pedagógusok első árulói voltak a hitnek… Hátat fordítottak az uralkodó egyháznak és a papságnak. Hitoktatás szabadságáért folyik a nagy tanácskozás.” A
nemzetközi kommunista mozgalmon belül levő ellentmondásokról úgy nyilatkozott,
hogy „bűzlik minden, széthullott a kommunizmus abroncsa.”
– Boros János viszneki plebános előtt – „ÓVÁRI” fn. ü. 1964. február 11-i jelentése szerint – kijelentette a visontai plebánián, hogy „Róma hallani sem akar… a
kommunista államrenddel való megállapodásról, ahol állítólag jog is van.” A létrejött
megállapodásról pedig ezt mondta: „Szégyene a magyar népnek, hogy ilyen püspökök
lettek… Teljes leterítése volt… a tárgyalás a kormánynak.”
– Államunk és Vatikán között létrejött megállapodást a leghatározottabban elítélte
Dr. Mester István címére küldött, 1965. március 8-án kelt „K”. anyag szerint. „Nem
értjük, hogy Róma miért oly következetlen. Többet várnánk VI. Pál Pápától, aki békemozgalmunkat igazolta és elítélte azokat, akik nem értik meg az idők szavát és
tovább haladnak a megkezdett úton, ami a szocializmus végső győzelméhez vezet…
Róma erre… áldását adta és segítségét nyújtotta.”
– „NAGY ANDRÁS” fn. ügynök 1966. október 21-én jelentette, hogy a
gyöngyöspatai plebánián tett látogatása alkalmával Dr. Takács hangoztatta: Mi „magyarok, most hűségben telhetetlenek vagyunk”, a Szovjetunió iránt pedig a „szovjeteknek nincs gazdasági tartaléka”. Hamarosan könyörögni fog Amerikának egy kis
dollársegélyért…
– Dr. Takács József gyöngyöspatai lakásán házkutatást tartottunk 1966. október
4-én, a BM. Győr Megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Osztályával közösen, mert
felszólításunkra nem adta át a Dr. Gaál György győri kármelita szerzetestől kapott
kommunista és állam ellenes izgató tartalmú írásokat. Megtaláltuk s lefoglaltuk a
keresett dokumentumokat, és tanúként hallgattuk ki az ügyben. Dr. Gaált 1966. decemberében 1 év és 6 hó jogerős szabadságvesztésre ítélték folytatólagosan elkövetett
izgatás bűntette miatt. A vizsgálat során kiderült, hogy a szerzetestől tanulmányozás,
felülvizsgálás és kiegészítés céljából kapta meg az ellenséges anyagokat.
– III/E. rendszabályon keresztül tudomásunkra jutott, hogy Dr. Takács 1966. december 15-én d.e. Dr. Brezanóczy Pál püspöknél járt, s beszámolt a Dr. Gaál György
győri kármelita szerzetes ügyében, plebániáján megtartott házkutatásról. Örömmel
újságolta, hogy a rendőrség nem talált meg egy „politikailag veszélyes” írást: „elhozta
egy tanítványa Dr. Endrédy Vendel főapát úrtól”, aki előzőleg „aláhúzgálta pirossal
azokat a dolgokat”, melyekben politikai érdekességet látott. Brezanóczy beleolvasott
Egyházak és történelem 45
az írásba, s hangoztatta: „ne légy szamár, az Istenre kérlek… Nem az a baj, hogy ezt
nálad kapják, hanem, hogy az Endrédy írta. Erről senkinek nem kell tudnia.” Ha a
hatóságok megtudják, „abban a pillanatban összekapcsolnak téged az Endrédyvel.”
Dr. Brezanóczy megígérte, hogy kéri az eljárás beszüntetését illetékesektől. Adataink
szerint a főapát írását Katona Farkas ciszterci szerzetes, soproni káplán vitte Gyöngyöspatára.
– „NEMES PÁL” fn. ügynök 1967. október 11-én jelentette: Kiss Pál recski plebános
által rendezett búcsún Dr. Takács volt az ünnepi szónok, aki „szinte borotvaélen mozgott”. Arról beszélt a híveknek, hogy „gyászruhás magyarok ünnepelnek itt. Mindennapi kenyerünket kérjük, és azt minek adjuk oda másnak, miért nem marad meg a
magyarnak! Jelen volt még Borsos Imre novaji plebános.
– Dr. Majó Albertné, a gyöngyöspatai tanács pü. előadója elmondta – „ÁCS LÁSZLÓ” fn. ügynök 1968. február 13-án kelt jelentése szerint –, hogy „Dr. Takács József
valósággal megbotránkoztatja a község lakosságát magatartásával. Megtagadta egy
halott eltemetését, mert „a halálesetet a községi tanácsnál jelentették be. A hozzátartozókat becsmérlő szavakkal illett, piszkos kommunista bandának titulálta. Olyan
magatartást tanúsít a lakossággal, a községi tanáccsal szemben, amiből kétségtelenül
megállapítható, hogy szemben áll államrendünkkel.”
– Dr. Takács 1968. november 28-án rekollekciót tartott a hatvani főplebánián a
könyék papságának. „SZÉKELY JÓZSEF” fn. ügynök 1968.november 29-i jelentése
szerint „tisztára ideológiai szempontból vezette le a rekollekciót”. Hangoztatta: az
„ateista szerepe akkor válik rettenetessé, amikor már nemcsak Istentelen, hanem embertelenné válik. A keresztényi szeretet ad alapot a humánum gyakorlatába.
– Dr. Gecse István apci esperesnek azt mondta – „IVÁN” fn. ügynök 1969. január 15-i
jelentése szerint – hogy „esperesi kinevezéssel nem rendelkezik, mert Dr. Brezanóczy
Pál csak c. püspök. De egyházmegyés főpásztorsága esetén sem tarthatják tényleges
vezetőjüknek, mert a magyar kommunista kormány nyomására nevezte ki Vatikán.”
A szocializmussal és kommunizmussal szemben „ellenálló” rk. papok egyik országos vezetője.
Ellenséges magatartása, tevékenysége és kijelentései alapján nagy tekintélyt vívott ki
magának, főleg szélsőjobboldali és rendszerváltozás után sóvárgó rk. papok körében.
A magukat „ellenállóknak” nevező egyháziak Takácsot tartják szellemi és gyakorlati
vezetőjüknek a kommunizmus elleni küzdelemben.
– Kapcsolatot tartott fenn, azokkal a központi szeminarista tanítványaival, akik az
1956-os ellenforradalom alatt és után népi demokratikus államrendünk megdöntésére
irányuló mozgalmat hoztak létre, s terjesztették a „Kedves Barátom” c. ellenséges röpiratot. A résztvevők több éves börtönbüntetést kaptak. Kiszabadulás után Kuklay Antal
(Csap 1932. június 13. Vitek Mária) egyházi könyvtáros, Sárospatak Eötvös u. 3. és Dr.
Varjú Imre (Endrőd, 1932. Fekézs Franciska) plebános, Budapest XX., Gayer u. 111. sz.
alatti lakosok ismételten kapcsolatba léptek vele, személyesen és levelezés útján.
– Kapcsolatban volt a Budapesti Központi Szemináriumból kirúgott teológusok
összeesküvő csoportjával: Tabódy Istvánnal, Rédly Elemérrel, és Hrotkó Gézával több-
46 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
ször tárgyalt. Részükre 1960. nyarán lelkigyakorlatot tartott Pannonhalmán, ahol
tájékoztatást kapott az összeesküvésről. A letartóztatott Hrotkó így vallott 1961. március 31-én: „Takács Józsefnek négyszemközt beszámoltam helyzetünkről. Közöltem
vele, hogy egy ordinárius áll a kispapok mögött. Helyesléssel fogadta a beszámolót.”
Azért léptek vele kapcsolatba, mert „egyházi körökben nagy tudású személy Takács
és véleményét kell kikérni, hogy helyesen cselekszünk-e és mit tegyünk a jövőben.” A
börtönből való kiszabadulás után Rédly Elemér (Budapest, 1934. november 6. Császár
Margit) rk. lelkész, Csorna,. Szabadság u. 1. sz. alatti lakos felvette a kapcsolatot Dr.
Takáccsal, s az 1967-es pannonhalmi lelkigyakorlaton is találkoztak.
– Budapesten lelkészkedő Dr. Kovács Lajos, Kis-Lehel Csongor és Jug László volt
tanítványai folyamatosan tartják vele a kapcsolatot, személyesen és levelezés útján. Valamennyi ellenséges beállítottságú személyek, mert Dr. Takácsban a kommunizmus
elleni küzdelem „védőszentjét” tisztelik. 1963. április 29-én kelt „K”. anyag szerint a
következő sorokat írták: „Kettőzött örömmel ünnepeljük az idén Szent Józsefet. Illik
fokozott szeretettel és hálával köszöntenünk Professzor Urunk, aki a szent család Fejének nevét viselheted, különös oltalma alatt élhetsz, és tiszteletének terjesztésében az
élen jártál eddig is. Őszintén kívánjuk, hogy a vívott szellemi harcban mindig hűségesen követhesd nyomdokait… Légy tanítványaidnak is vigyázó őre. Sohasem éreztük
ennyire szükségét, int manapság.” Hasonló tartalmú köszöntő levelet küldött címére
Balázs László esztergomi lelkész, 1963. április 29-én.
– „SZILÁRD” fn. ügynök 1959. július 17-én jelentette, hogy Dr. Takács, mint budapesti teológiai professzor „hitoktatói tanfolyamot” rendezett volt apácák részére,
akikkel azóta is tartja a kapcsolatot személyesen és levelezés útján. Ezek a következő
személyek: Vitályos Mária (Baracs 1923. Fekete Mária) gépíró, Budapest, X., Füzér
u. 34/a. sz. alatti lakos. „Jézus Szíve Népleánya” rend tagja volt. Jelenleg keresztényszocialista ifj úsági csoportot irányít illegálisan, s központi szerveink fokozott
ellenőrzés alatt tartják. Csatári Margit (Rátka, 1917. augusztus 26. Ugróczi Julianna) volt Szatmári Irgalmas Nővér, Budapest II., Lotz Károly u. 4. sz. alatti lakos.
Pintér Erzsébet (Budapest, 1931. május 18. Cserniszky Erzsébet) bérelszámoló, volt
apáca, Budapest, VI., Vörösmarty u. 46. sz. alatti lakos. Takács Márta gimnáziumi
tanárnő, miskolci lakos.
– Dr. Takács 1963. óta kapcsolatban áll Rápolti Nagy Jenő (Magyarlapos, 1905.
március 17. Kropper Margit) körjegyző, Szolnok, Beloianisz u. 7. sz. alatti lakossal,
s az utóbbi által vezetett ú.n. „Nurfür Mäner” csoporttal, mely ellenséges beállítottságú egyházi és világi személyekből tevődik össze. Tagjai: Dr. Schlammandinger
József orvos, Szolnok, Beloianisz u. 2. sz., Dr. Velőssy György orvos, Szolnok, Hősök
tere 6. sz., Dr. Király István orvos, Szolnok, Beloianisz u. 7. sz., Dr. Kiszely György
orvos-professzor, Budapest, IX., Üllői u. 69. sz., Dr. Lódy László orvos, Nyírbátor,
Bátori u., Dr. Bélteky Lajos orvos, Békéscsaba, Povársai u. 4. sz., Pozsonyi Attila volt
ht. alezredes, Zalaegerszeg, Eötvös u. 2. sz. alatti lakos, Szörényi László plebános,
Parád, Kossuth u. 39. sz. Duklai László esperes-plebános, Bátor, Hunyady u. 26.
sz., Nagy Barna Nyírbátori lakos, volt likőrgyáros, Dr. Vajna István főorvos, Tö-
Egyházak és történelem 47
rökszentmiklós, Fő u. 159. sz. alatti lakos. Összejöveteleiket gyakran megtartják a
hegyekbe való „kirándulás” címén, és névnapok alkalmával. Olyankor gyalázkodó
hangnemben nyilatkoznak a szocialista államokról, a kommunistákról s óhajtják a
rendszerváltozást.
– Darabánt Sándor dombrádi plebános, az 1966. október 4-én kelt „K”. anyag szerint a következő dicséreteket írta Dr. Takácsnak: „Jóska bácsi a távolból is… hatalmas
erőt sugároz az egyházmegye, sőt az egész ország területére… Nagy jelentősége van az
olyan názáreti, azaz gyöngyöspatai életnek… Minden lépését számontartják és épülnek rajta igen sokan.”
– Dr. Takács az egri egyházmegyében egy ellenséges magatartást tanúsító papi csoport vezetője. Összejöveteleiket rendszeresen megtartják búcsú, lelkigyakorlat, névnap, megbeszélés címeken. Valamennyien rendszerváltozást óhajtanak, s gyalázkodó
hangnemben nyilatkoznak a kommunistákról és a papi békemozgalomról. Tagjai: Dr.
Várady József Eger, Foglár u. 6. sz. Dr. Bodó Aladár káplán, Eger, Szaicz Leó 5. sz., Dr.
Vizy Miklós kanonok, Eger, Balassa u. 5. sz., Dr. Nagy Lajos, plebános, Pásztó, Templom tér 6. sz. Eged János Borsodivánka, József A. u. 10. sz., Szörényi László parádi,
Duklai László bátori plebánosok. Dr. Várady az egri szemináriumban teológusokból
álló ellenséges csoportot hozott létre. Duklai pedig régi értelmiségekből összetevődő
csoport élén áll.
– A BM. Békés Megyei Rendőrfőkapitányság III/III. Alosztálya által készített, 1967.
július 22-i jelentés arról számol be, hogy július 10. és 20 között lelkigyakorlatot tartott Pannonhalmán. Részvevők voltak: Bulányi György piarista szerzetes, Rédly Elemér
káplán és Kuklay Antal egyházmegyei könyvtáros, volt politikai elítéltek. Dr. Takács
a következőkről beszélt: „Azokat a paptestvéreket, akiket becsuktak a kommunisták,
nekünk mártíroknak kell tekinteni”. Rédly az egész beszédet magnóra ette, abból a
célból, hogy később sokszorosítva terjeszti papok körében.
– „VAJDA JÁNOS” fn. ügynök 1968. augusztus 8-án jelentette, Dr. Takácsnak
megbeszélése volt augusztus elején Dr. Belon Gellért bajai esperessel, akit Vatikán
kormányunk beleegyezése nélkül kinevezett püspöknek. A megbeszélés bizalmas légkörben zajlott le az egri szeminárium épületében, Dr. Várady József professzor lakosztályán. Belon felkereste Duklai László bátori esperest is, ahová Dr. Nemes János volt
királyi tanfelügyelő, Eger, Petőfi tér 12. sz. alatti lakos vitte el, Trabant gépkocsiján.
– Ellenséges kapcsolata Dr. Lukács László főorvos, Budapest II., Moszkva tér 5. szám
alatti lakos, akivel rendszeresen levelez, és találkozik személyesen. Lukácson keresztül segít a Budapesten élő ellenséges papi és apáca kapcsolatainak, elhelyezkedésben.
Adataink szerint nyugatra való kiutazások esetén „tanácsokkal” látja el a főorvost.
– Mint „tanítvánnyal” tartja a kapcsolatot Katona Farkas káplán, Sopron, Mátyás király u. 2. sz. alatti lakossal, aki ciszterci szerzetes volt, s 1966-ban elvitte hozzá
Endrédi Vendel ciszterci főapát ellenséges tartalmú írását. Katona minden évben meghívót küld számára a „Soproni Hetek” alkalmából. Adataink szerint ilyenkor Sopronban találkozik Takács a nyugatról bejött egyháziakkal. Katona több esetben kapott
útlevelet, s járt Olaszországban, Ausztriában és NSZK-ban.
48 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
Kémgyanús személyekkel, emigráns egyházi vezetőkkel és nyugati főpapokkal áll kapcsolatban.
– „ ERDŐS ANDRÁS” fn. ügynök 1963. november 13-án kelt jelentése alapján
tudomásunkra jutott, hogy Dr. Takács 1963. nyarán Kis Pál recski plebános társaságában felkereste Dr. Vermes Róbert (Erdőhorváti, 1912. augusztus 14. Bernáth Etel)
orvos, Borsodbóta, Rákóczi u. 72. sz. alatti lakost, s „tanácsokkal” látta el az olaszországi turista utazást illetően. Vermes a BM. Borsod megyei Rendőrfőkapitányság
III/II-es Alosztályán, mint követségi kapcsolat szerepel a nyilvántartásban. 1956.
előtt a Budapesten székelő Olasz Követség Cantele Macó nevű kereskedelmi titkárával többször találkozott, akiről elhárító szerveink megállapították, hogy hírszerző
tiszt volt.
– 1958. óta rendszeresen levelez a Rómában élő Dr. Mester István emigráns egyházi
vezetővel, aki jelenleg a Szt. István Zarándokház igazgató helyettese. A dossziéban
elfekvő „K”: anyagok tömege bizonyítja, hogy folyamatosan küld címére egyházpolitikai és politikai híreket, s a hazai viszonyokról negatív beállításban informálja
az egyházi emigrációt. Az 1961. június 11-én kelt „K”. anyagban így írt Mesternek:
„:::Békemozgalomban nem az elnök a tényező, hanem a titkár, úgy mint a Pártban
is”. 1967. december 31-én kelt „K”. anyag tartalma: Közli Mesterrel, hogy Magyarországon „most a szokásos BUÉ-k helyett a BUM (Boldog Új Mechanizmust) járja.
Az újévkor felolvasásra megküldött püspökkari körlevél is bizalomra hangol ilyen
irányban…” Számos reakciós hangú és gyalázkodó tartalmú „K”. anyagot lehetne
felsorolni, amelyen keresztül hozzájárult a vatikáni körök jól informáltságához. Takács magabiztosan tájékoztatta itthoni ellenséges papi kapcsolatait arról, hogy „egy
térkép van Vatikánban. Mindenről, mindent jobban tudnak mint itthon… Mester
István pápai kamarás, minden nap referál a pápai titkárságon” – jelentette „ÓVÁRI
GYULA” fn. ügynök 1963. november 14-én.
– „K”. anyagok sokasága bizonyítja, hogy 1962. óta – levelezés és turisták útján –
folyamatosan tájékoztatja egyházpolitikai és gazdasági hírekről Dr. Fenyvessy Jeromos
emigráns dominikánus szerzetest, aki NSZK. Köln városában a CIA. által fi nanszírozott „Amerikai-Magyar Könyvkiadó” cég igazgatója és az „Emigráns Magyar Katolikus
Írók Szövetségének” elnöke. 1963. december 3-i „K”. anyag tartalma: Írta Fenyvessynek,
hogy Visontán „lignitrétegek húzódnak alattunk, innen úgy Eger irányába… Külszíni
fejtésről lenne szó. Bárhol nyúlnak hozzá, mindenütt feltör a víz. Emiatt nincs is komoly termelés.” Fenyvessy a válaszlevélben „…érdekes témaként jelölte meg Visonta
áttelepítését, s így hívta fel Takács fi gyelmét a külszíni fejtéssel kapcsolatos további
hírigényre.
– 1964. júl. 25-i „K”. anyag tartalma: Dr. Takács írja Fenyvessynek, hogy „…már
elhatározott terv Visonta lebontása… Határidő az építés befejezésére 1970. Így közölték az újságok is… Templom vagy plebánia részére szóba sem került eddig teleknek
kijelölése. Velem, vagy az egyházközséggel senki sem állt szóba.” 1964. október 19-
én pedig így tudósít Takács: A visontai kitelepítés ügyében hangoztatott álláspont
– ellenszegülés – miatt ki is kaptam egyházi felsőbbségemtől. Úgy látszik Ő inkább
Egyházak és történelem 49
pénzbeli kárpótlást forgat a fejében… A pénz nekünk semmit sem ér, ha nincs telek
és építési engedély.”
– Az információk fejében Fenyvessytől nacionalista és keresztény szocialista tartalmú könyveket („Örök Magyarország”, „Új Hungária” és „Magyarok”) márka és dollár segélyeket kapott legálisan és Forint kiajánlás útján. Fenyvessy kérte arra levelekben 1963. őszén, hogy a Kölnbe utazó Paulovits Gáborné parádi MÁV. üdülő vezetőt
anyagilag támogassa, s az ott élő Mihály nevű disszidens fi át karolja fel. Dr. Takács
címére 1963. szeptember 19-én és október 1-én a következő válasz érkezett Kölnből:
Paulovitsné „…Rózsika néni megérkezett, beszélgettem is vele, már segítettem is rajta
(100 DM-al) amint a keretei engedi.” Később: „Rózsika néninek átadtam újra 100
Dm-át Főtisztelendőséged levele alapján.” Paulovitsné forintban fi zette ki itthon a
200 márkát Takácsnak, Szörényinek és K. Nagy László siroki plebánosoknak. Azóta is
rendszeresen kért és kapott márka segélyeket Kölnből. Legutóbb 1968. december 18-
án nyugtázta Fenyvessy felé a segély megérkezését.
– Fenyvessy nem önzetlenül küldte a segélyeket, amit bizonyít a Kölnben feladott
1958. július 28-án kelt levele, melyet 1966. október 4-én lefoglaltunk a Dr. Takács
lakásán megtartott házkutatás alkalmával.
Fenyvessy írta, hogy a MNB. útján „Főtisztelendőséged címére 100 DM-át küldök… Az összeg Istennevében megy. Érte csak egy-két históriát suttogjon el, mert
nagy fába vágtuk fejszénk.” E dokumentumból kiderült, hogy Fenyvessyék hírforrásként használják fel Dr. Takács Józsefet.
– A Visontai Külszíni fejtés helyzetéről tájékoztatta Murányi Tamás nevű kapcsolatát is – 1965. márc. 8-i „K”. anyag szerint – aki USA-ban él. Címe: „Chicagó Aerea
Transportátion Studg. 130. North Frank lins Street. Chicagó. Illionis 60 6060.
– Julius Döpfner müncheni bíborossal együtt járt egyetemre Rómában. 1966. február 12-én keltezett „K”. anyag szerint felvette a kapcsolatot Döpfnerrel, s arra hivatkozott, hogy a „Grősz féle papi vezetőkhöz tartozott” és „anyagi támogatást kért temploma rendbehozatalához. A bíboros 1966. február 22-én írta: 10.000 DM-át küld
Gyöngyöspatának. Meg is kapta, de gépkocsit vett rajta, amit értékesített a hívek felháborodása következtében. Azóta kb. 10 esetben kért és kapott márkát Münchenből.
1968. február 17-én írta Döpfnernek, hogy „az új gazdasági mechanizmusban… az
árak változtak és kb, 1/3-al fognak a kiadásai nőni.” Ezzel az indokkal magának 5.000
DM-ás segélyt, Szörényi László parádi plebánosnak pedig 1 db. Trabant gépkocsit kért.
Hamarosan megkapták mindketten. 1968. nyarán a gyöngyöspatai kántorház renoválására kért és kapott segélyt Münchenből.
– Idáig minden igényét teljesítette Döpfner, aki egyébként a nyugat-német revansista politika egyházi képviselője. Évekkel ezelőtt ellene szavazott a jóvátételnek, melyet a hitlerista csapatok által felrobbantott magyar rk. templomokért kellett volna
fi zetni. De folyamatosan küldi a DM. segélyeket Dr. Takácsnak, aki 25. évvel ezelőtt
„a német nemzetet és hadsereget legnagyobb mértékben megbántotta és ócsárolta”, s
helyettük szívesebben látta volna a „bolsevizmust” Magyarországon. Valószínű, hogy
Takács említett múltjáról nem tudnak Münchenben? Adataink azt igazolják, hogy
50 Miskolci Keresztény Szemle  2023/4. (74 . szám)
Takács, mint a kommunizmus elleni harc magyarországi „védőszentje”, mindenkivel
szövetkezik, ha ellenséges törekvéseit támogatják. A müncheni támogatás arra utal,
hogy a kapcsolat „hasznos” az NSZK. bíboros számára is.
– „K”. anyagok bizonyítják, hogy Takács a megbízottjait elküldte Münchenbe, pl.
az 1966. február 22-i „K”. anyag szerint Döpfner beszámolt arról, hogy „Cserháti és
Gál nagy tisztelettel beszéltek címzett pap működéséről… Ezért 10.000 DM-át küld,
s ha „újra segélyre lesz szüksége, szívesen segít.” Dr. Takács pedig 1968. december 2-án
írta Döpfnernek: „Gál és Rosta még nem számoltak be a müncheni útjukról.” 1968.
tavaszán meghívót kapott Döpfnertől, de a látogató útlevél kiadását elutasítottuk, fi –
gyelembe véve eddigi kommunista és állam ellenes tevékenységét, valamint azt, hogy
Münchenben „nagyon” szerettek volna vele tanácskozni.
– A római egyetemen együtt tanult a jelenlegi osztrák bíborossal, Vili Kőniggel, s
levelezés útján tartják a kapcsolatot. „Nagy Imre” fn. ü. 1963. április 9-i jelentése szerint Dr. Bodó Aladár káplán arról beszélt, hogy jön Magyarországra Kőnig tárgyalni
s „hozza magával Takács püspöki kinevezését.” Járt is Magyarországon, de a várt püspöki rang helyett csak egy üdvözlő lapot küldött Takács címére 1963. augusztus 27-i
dátummal. Kőnig egyébként komoly szerepet töltött be államunk és a Vatikán közötti
tárgyalások előkészítésében.
Realizálás elmaradásának okai:
– Az 1966. október 4-én megtartott házkutatás alkalmával – jegyzőkönyvileg – Dr.
Takács ellenséges tevékenységét bizonyító dokumentumokat foglaltunk le, melyek
alapját képezhették volna a rendőri eljárásnak. Az egri püspök azonban kérte az eljárás
beszüntetését az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül. A BM. III/III/1-a Alosztálytól kapott tanácsok alapján elálltunk a realizálástól. Takácsnak Vatikánban, Bécsben
és Münchenben nemzetközi tekintéllyel rendelkező főpap barátai vannak, akik az
esetleges rendőri eljárás miatt az egri püspököt támadhatták volna.
– 1969. januárjában azt javasolta a BM. III/III/1.a. Központi Szakalosztály vezető Elvtárs, hogy Dr. Takács József Személyi Dossziéját zárjuk le és irattározzuk,
mert a Kormányunk és Vatikán között létrejött legújabb megállapodás, valamint
az újabb főpapi kinevezések olyan pozitív egyházpolitikai helyzet teremtettek országunkban, melyek hosszabb időre nem teszik lehetővé Takács ügyének realizálását. Az Alosztályvezető Elvtárs azt is javasolta, hogy rekonstruáljuk az „F”. Doszsziét, s a jövőben fokozott ellenőrzés alatt tartsuk, mélyrehatóan derítsük fel ellenséges tevékenységét, és az egyházpolitikai helyzettől függően később hajtsunk végre
a realizálást.
A Központi Szakalosztálytól kapott instrukciók alapján javaslom az F-6869. sz. Figyelő Dosszié rekonstruálását a további folyamatos ellenőrzés érdekében.
Egyetértek:
BUJDOSÓ SÁNDOR r.őrgy. LÉNÁRT JÓZSEF r.őrgy.
alosztályvezető. op. beosztott