Budapesten ülésezett a Generális Konvent

Az egymás ügyeinek közös képviselete és a kölcsönös segítésnyújtás, valamint a reformáció 500 éves jubileumának közös ünneplése voltak a Generális Konvent (GK) június 24-25-i plenáris ülésének fő témái. Az évenkénti tanácskozásnak idén a Dunamelléki Református Egyházkerület budapesti székháza adott otthont.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Alkotó tagja minden Kárpát-medencei református egyházmegye tisztségben lévő esperese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztségben lévő püspöke és főgondnoka. Idei tanácskozása végén a testület nyilatkozatban ítélte el a világban sok helyen folyó keresztyénüldözést, támogatásáról biztosította a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumért küzdő Erdélyi Református Egyházkerületet, s további összefogásra buzdít a Kárpátalján élők megsegítésére.

A különböző országokban működő részegyházak küldöttei egymás ügyeibe betekintve újra közelebb kerültek egymáshoz” – hangsúlyozta Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának világi elnöke a plenáris ülés jelentőségét. Szabó Istvánnal, az MRE Zsinatának lelkészi elnökével azon a véleményen voltak: az egyházaknak nincsenek hatalmi eszközeik, melyekkel beavatkozhatnának a világon üldözött keresztyének, a kárpátaljai magyarok vagy épp a sepsiszentgyörgyi iskola érdekében, de van hatalmuk imádságban a Mindenható Isten elé vinni egymás ügyeit, s bízni az Ő gondoskodásában.

Ukrajnában másfél éve politikai, majd gazdasági krízis, ezzel egyidőben pedig háború kezdődött. Kárpátalján eddig sikerült megőrizni a békét, de a gazdasági krízis mindenre rátelepedik, a megélhetés, a szociális háló egyre bizonytalanabb” – mondta Zán Fábián Sándor a plenáris ülést követő sajtótájékoztatón. A kárpátaljai püspök köszönetet mondott a Kárpát-medencei reformátusság lelki és anyagi támogatásáért, valamint a Magyarországról érkező adományokért. „Azzal bíztatom majd az otthoniakat: van hazánk, van egy közösség, melynek tagjai vagyunk, melyben összefogtak értünk.”

Kató Béla erdélyi református püspök emlékeztetett: a Generális Konvent előző plenáris ülését 2014. július 9–10-én Sepsiszentgyörgyön tartották, a Székely Mikó Kollégium épületében, melynek tulajdonjogát azóta a román állam visszavette az Erdélyi Református Egyházkerülettől. Az erdélyi reformátusok a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fellebbeznek a kommunizmus idején államosított, a rendszerváltás után visszaszolgáltatott intézmény miatt. „Ha az épületet elveszítjük, építünk újat, mert az nem lehet, hogy ne foglalkozzunk a fiatalokkal. Ezen múlik az egyház és a magyarság jövője.”

Fekete Károly tiszántúli püspök a reformáció 2017-ben esedékes ötszáz éves évfordulójának ünnepi előkészületeiről beszélt. A magyarországi evangélikus és református egyház szeretnék megmutatni az embereknek, hogy a reformáció értékei a magyar társadalom máig ható építőelemei. Állami támogatással szeretnék összegyűjteni ezeket a szellemi kincseket, alkotópályázatot, tudományos kutatásokat, konferenciákat, kiadványokat terveznek, valamint olyan központi rendezvényeket, melyek azt segítik, hogy a résztvevők megújult lélekkel szolgálhassák Istent és népüket. A 2017-es ünnepségek további református vonatkozása, hogy a magyar református (helvét hitvallású) közösség 450 éves lesz, hisz létét az 1567-es debreceni zsinattól számítja.

A GK június 24-i Kálvin téri ünnepi istentiszteletén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, aki arról biztosította a Kárpát-medence magyar reformátusságát, hogy Magyarország kormánya partnerként tekint rájuk a magyarság jövőjének munkálásában.

A Generális Konvent zárónyilatkozata

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete, a Generális Konvent 2015. június 24–25-én Budapesten tartotta évi rendes ülését, melynek zárásakor az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

A Generális Konvent együttérzését fejezi ki a súlyos körülmények között élő kárpátaljai református testvérei iránt, s azon reményének ad hangot, hogy az Ukrajnában kialakult, más ott élő népeket is sújtó válsághelyzetet békés rendezéssel, háború és emberi életek kioltása nélkül lehetséges megoldani. Köszönetét fejezi ki a bajok enyhítését és a rászorulók segítését szolgáló eddigi adományokért és támogatásokért, egyúttal további összefogásra, segítségnyújtásra buzdít.

Romániában 2014. november 26-án jogerős ítélet hagyta jóvá azt a korábbi bírósági határozatot, amely a – Generális Konvent 2014. évi ülésének is helyet adó – sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium újraállamosításáról intézkedett. Az Erdélyi Református Egyházkerület 2015. május 21-én a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért. A Generális Konvent jogszerűtlennek, igazságtalannak és méltánytalannak tekinti a bírói döntést, és támogatja az egyházkerület törekvését, hogy semmilyen körülmények között nem mond le sem az iskoláról, sem más, az állam által jogtalanul elbirtokolt jussáról – az elkobzott épületekről, földterületekről, anyakönyvekről és levéltári iratokról –, sürgetve egyúttal minden, a kommunizmusban és a jelenkorban elkobzott, államosított és újraállamosított ingatlanának azonnali visszaszolgáltatását.

A Generális Konvent aggodalommal tekint Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában azon köznevelést érintő törvények hatályba lépésére, amelyek a szülőföldjükön, anyanyelven folytatható oktatás terén méltatlanul sújtják a magyar közösségeket, és felhívja Magyarország Kormányának figyelmét is a magyar nemzetrészeket ellehetetlenítő intézkedésekre. A Kárpát-medencében működő magyar református intézményekre pedig, a lehető legteljesebb mértékben, egy keresztyén nevelési rendszer tagjaiként tekintünk.

A Generális Konvent tiltakozik a világban sok helyen folyó keresztyénüldözés ellen. A Szentírás szerint Jézus úgy küldi el a tanítványait „mint bárányokat a farkasok közé” (Lk 10,3), nem hagy kétséget afelől, hogy Isten szeretete bele fog ütközni az ember szeretetlenségébe. Szót emelünk az erőszak megállításáért, és szüntelenül imádkozunk a nehéz helyzetben levő keresztyénekért, akik hűségesen ragaszkodnak hitükhöz és az isteni szeretethez, és emiatt vagy jogaiktól fosztják meg őket, vagy hazájuk elhagyására kényszerülnek, vagy életüket áldozzák. A világ keresztyéneivel együtt imádkozunk, hogy ne próbáltassanak meg erejük fölött, és hogy meggyőződésük a reménység és megbocsátás forrása legyen számukra. Kérjük a világ felelős vezetőit, hogy mindent tegyenek meg az üldözések okainak elhárításáért.

A Generális Konvent az egység kiteljesítése irányában tett lépésként szükségesnek látja, hogy az Egyházalkotmányi Bizottság vizsgálja meg a Nyugat-Európában és a tengerentúlon működő magyar protestáns gyülekezetek közös egyháztestként való reintegrálásának lehetséges módozatait.

A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Generális Konvent köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának az emlékévek támogatásáért. Egyúttal fontosnak tarja a magyar református egyház kezdetét jelentő 1567. évi debreceni zsinat 450. évfordulójáról való megemlékezést is, melynek megünneplése fontos része lehet az emlékév programsorozatának. A jubileumi évre minden részegyház egy-egy központi programmal készül, Debrecen pedig – egy nemzetközi kezdeményezés részeként – a reformáció városaként kerül majd az európai figyelem középpontjába.

A Generális Konvent üdvözli, hogy megjelenésének 450. évfordulójára megújult szöveggel készülhet el a Második Helvét Hitvallás új kiadása. A svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallásaként 1566-ban közzétett dokumentumot a magyar református lelkipásztorok már az 1567. évi debreceni zsinaton sajátjukként fogadták el, üzenete és tanítása pedig máig aktuális: „Tanítjuk továbbá, hogy buzgón kell ügyelni arra, miben áll főképpen az egyház igaz és egységes volta, hogy könnyelműen szakadásokat ne okozzunk, és ne terjesszünk az egyházban. Nem a ceremóniákban és külsőleges szokásokban áll az, hanem inkább a közös hit igazságában és egységében. A közös hitet pedig nem emberi törvények adták előnkbe, hanem a Szentírás…” (II. HH 17,15)

Budapest, 2015. június 25.